Certifikáty

Certifikáty

Riadenie kvality tlače ISO-12647

Firma NEOGRAFIA realizuje tlač v rámci svojej polygrafickej výroby v súlade s medzinárodnou normou FOGRA (Fogra GraphicTechnology Research Association).

ISO 12647-2: 2004 a 2013

Riadenie a kontrola výroby rastrových farebných výťažkov, nátlače a tlače, postupy ofsetovej tlače

Táto norma určuje regulačné parametre, toleranciu a metódy kontroly procesu ofsetovej tlače s rozlíšením rôznych typov a druhov papiera stanovených normou. 

V 2016 roku všetky hárkové stroje boli certifikovane na nový farebný profil FOGRA 51/52 podľa najnovšej tlačovej normy ISO 12647-2:2013.
  

Mottom, ktorým sa organizácia FOGRA riadila pri tvorbe polygrafických štandardov aplikovaných v tlačiarni NEOGRAFIA je:
 

„Kvalita je merateľná, overiteľná a reprodukovateľná“

Certifikáty kvality tlače ISO-12647

Tlačiareň  NEOGRAFIA je držiteľom certifikátov ISO-12647 z roku 2004 a z roku 2013 určujúcich zhodu farebných parametrov tlače s parametrami definovanými normou pre všetky svoje farebné stroje:
  • Certifikát číslo 001/2014 pre stroje: 

 
MAN Roland R 904-1
MAN Roland R 904-2
MAN Roland R 904-3
  • Certifikát číslo 011/2014 pre stroje: 
MAN Lithoman 3
MAN Lithoman 4
  • Certifikát číslo 017/2014 pre stroj: 
Heidelberg Speedmaster XL 145
  • Certifikát číslo 018/2014 pre stroj: 
Heidelberg Speedmaster XL 75
  • Certifikát číslo 024/2014 pre stroje

 
​MAN Roland R 706
MAN Roland R 705
Heidelberg CD 102

 


Certifikáty podľa normy rady ISO 12647-2 majú platnosť jeden rok a pravidelne sú obnovované, čo podmieňuje a zaručuje dokonalý technický stav, zabezpečujúci opakovanú identickú reprodukovateľnosť dát.

Manažérstvo kvality ISO-9001

Spoločnosť Neografia je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality na základe normy:

ISO 9001:2008

„Systémy manažérstva kvality - Požiadavky“ 

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v spoločnostiach, ktoré zvyšujú svoju hodnotu, zlepšujú efektívnosť v systéme manažérskeho riadenia, skvalitňujú proces výroby s cieľom zvýšiť spokojnosť u zákazníka.
Spoločnosť NEOGRAFIA sa neustále snaží inovovať, modernizovať a zlepšovať výrobné procesy, ktoré vedú k spokojnosti zákazníka a vybudovaniu dobrého mena na trhu.
 
Certifikát zhody s normou:

ISO 9001: 2008 - Systémy manažérstva kvality

Udelený certifikačnou organizáciou: Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

 

Starostlivosť o životné prostredie ISO-14001

Firma NEOGRAFIA je moderným podnikom, ktorý venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o životné prostredie. Dodržujeme normy a štandardy o ochrane životného prostredia, ktoré sú podložené normou:

ISO 14001:2004

„Systém environmentálneho manažérstva - Požiadavky s pokynmi na použitie“ 

Táto norma hovorí o dodržiavaní nevyhnutných požiadaviek, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia, prevenciou pred znečistením v súlade so sociálno-ekonomickými potrebami. Vďaka aplikácii činností, ktoré súvisia s prevenciou znečisťovania životného prostredia, ako sú triedenie a likvidácia odpadu, znižovanie spotreby energie a šetrné využívanie zdrojov a pod. je Neografia držiteľom certifikátu podľa tejto normy.
 
Certifikát zhody s normou:

ISO 14001: 2004 - Systém environmentálneho manažérstva

Udelený certifikačnou organizáciou: Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)
Certifikát má platnosť tri roky. Dodržiavanie zásad stanovených normami ISO 9001:2008 a 14001:2004 je pravidelne polročne kontrolovaná certifikačnou organizáciou.

FSC®

Tlačiareň NEOGRAFIA patrí k držiteľom certifikátu:

FSC®

Forest Stewardship Council® - Chain of Custody
 
Certifikát je udelený len takému podniku, ktorý pracuje s výrobkami z dreva pochádzajúceho z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov a spĺňa ostatné požiadavky stanovené normou FSC®
Certifikát FSC® udelený certifikačnou organizáciou NEPCon

FSC® C 020353 Forest Stewardship Council® - Chain of Custody
Logo FSC® umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z výrobkov z dreva, ktoré pochádzajú z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov a z dôveryhodných zdrojov.
Created by run.sk