Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

   

Ponúkame žiakom stredných odborných škôl možnosť absolvovať odborné vzdelávanie
a prípravu v systéme duálneho vzdelávania

Staň sa členom tímu s viac ako 500 pracujúcimi v najmodernejšej tlačiarni na Slovensku.

Získaj praktické vzdelanie v odbore polygrafi e a prácu v stabilnej fi rme.

Využi možnosť si zarobiť už počas štúdia.

Tlačiareň Neografia uzatvorila dňa 9.8.2017 so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Martin zmluvu o duálnom vzdelávaní, na základe ktorej bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019.

MOŽNOSTI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V TLAČIARNI NEOGRAFIA:

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v odboroch:
 
Operátor tlače  4 roky  ISCED 3C Stredné odborné maturitné vysvedčenie a výučný list
Polygraf knihár  3 roky  ISCED 3C Stredné odborné výučný list

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch fi rmy NEOGRAFIA, a. s., Sučianska 39A, 03861 Martin - Priekopa
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, ul. Stavbárska 11, 036 80 Martin.
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:
Podnikové štipendium: 100% výška štipendia ja naviazaná no dochádzku študenta a prospech študenta.

Odmena za produktívnu prácu Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať Zamestnávateľ v rozsahu:

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

Ako sa prihlásiť?

Stiahnuť tlačivo: Žiadosť o duálne vzdelávanie v NeografiiŽiadosť je potrebné vyplniť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača.
K žiadosti priložiť fotokópiu prihlášky na strednú školu.
Vyplnenou žiadosť spolu s fotokópiou prihlášky na strednú školu doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Neografia, a. s.
Personálne oddelenie,
Sučianska 39A,
038 61 Martin – Priekopa

alebo poslať mailom na adresu: info@neografia.sk

Potrebujete  viac informácií ?

V prípade ak potrebujete viac informácii, radi vám pomôžu: 

Alenka ​Švabčíková
Tel: +421 43 4201 467
svabcikova@neografia.sk

Miroslava ​Kapustová 
Tel: +421 43 4201 459
kapustova@neografia.sk
 
Created by run.sk